"Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než-li je naděje."
Stefan Zweig
Telefon 606 776 106
 

Naše kardiologie poskytuje celé spektrum diagnostických vyšetření:

  • klinické kardiologické vyšetření - komplexní, cílené, kontrolní
  • preventivní kardiologická vyšetření
  • předoperační kardiologická vyšetření
  • kardiologické vyšetření pro posudkové účely
  • klidový elektrokardiogram (EKG)
  • transthorakální a kontrastní echokardiografické vyšetření (ECHO srdce)
  • zátěžovou elektrokardiografii (bicyklová ergometrie)
  • tlakový Holter monitoring (neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku)
  • ekg Holter monitoring ( 24 hodinové monitorování ekg)
  • odběr krve za účelem laboratorní analýzy vzorku krve

Klinické kardiologické vyšetření (komplexní, cílené, kontrolní )

- je základním vyšetřením, které pacient podstupuje při 1.vyšetření v naší ambulanci (komplexní), nebo při následných kontrolách (kontrolní nebo cílené). Základem vyšetření je podrobný pohovor s odebráním anamnézy (předchorobí) od pacienta a fyzikální vyšetření pomocí pohledu, poslechu (za pomocí fonendoskopu), pohmatu a poklepu. Pacient je zvážen, je změřena jeho výška, krevní tlak, pulz. Vyšetření bývá doplněno dalšími vyšetřovacími metodami- standardně se provádí ekg a ECHO srdce, podle potřeby se pak doplňují další vyšetřovací metody.

Klinické kardiologické vyšetření
 

 

Preventivní kardiologické vyšetření

- provádí se s cílem definovat rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u toho kterého pacienta a následně navrhnout režimová opatření a léčebný postup, které riziko rozvoje těchto chorob sníží nebo oddálí (primární prevence), nebo alespoň zpomalí rozvoj již probíhajícího onemocnění (sekundární prevence).

Preventivní kardiologické vyšetření 

 

Předoperační kardiologické vyšetření

- cílem je zhodnotit riziko podstoupení operačního výkonu u pacienta s kardiovaskulárním onemocněním.

 

Kardiologické vyšetření pro posudkové účely

- např. pro účely komerčních pojišťoven, pro účely sportovní medicíny, lázeňské indikace atd.

 

Klidový elektrokardiogram (EKG)

- snímání srdečních elektrických potenciálů z povrchu hrudníku pomocí přiložených elektrod. Umožňuje diagnostikovat např. poruchy srdečního rytmu, různé formy ischemické choroby srdeční (ICHS) jako angínu pectoris, infarkt myokardu nebo stavy po infarktu myokardu či může ukazovat na strukturální abnormality jednotlivých srdečních oddílů.

Klidový elektrokardiogram (EKG)
 

 

Transthorakální a kontrastní echokardiografické vyšetření (ECHO srdce)

- ultrazvuková metoda umožňující zhodnotit morfologii jednotlivých srdečních oddílů, chlopní a osrdečníku, diagnostikovat patologické útvary v srdci, odhalit vrozené či získané srdeční vady – např.chlopenní vady, stanovit funkci srdečních komor, vyšetřit velké cévy (srdečnice, plicnice). Pro zlepšení diagnostiky některých patologií se někdy používá kontrastní látka, která se vstřikuje do žíly těsně před vyšetřením.

Transthorakální a kontrastní echokardiografické vyšetření 

 

Zátěžová elektrokardiografie (bicyklová ergometrie)

- vyšetřovací metoda sledující vliv zátěže na kardiovaskulární aparát .Umožňuje posoudit funkční výkonnost kardiovaskulárního aparátu, diagnostikovat různé formy ICHS jako námahovou angínu pectoris či němou ischémii myokardu, umožňuje detekovat zátěží indukované arytmie, nebo objektivizovat potíže spojené s fyzickou námahou. Provádí se tak, že se vyšetřovanému, šlapajícímu na rotopedu, postupně zvyšuje zátěž (zvýšením odporu na šlapacích klikách) za současného kontinuálního monitorování ekg pomocí elektrod připojených k hrudníku a měření krevního tlaku v určitých intervalech, manžetou nasazenou na paži.

Zátěžová elektrokardiografie 

 

Tlakový Holter monitoring (neinvazivní 24 hodinové monitor. krevního tlaku)

- ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) je vyšetření, pomocí kterého zjišťujeme profil krevního tlaku-nejčastěji v průběhu 24hod. Používá se k diagnostice hypertenze, k monitorování efektu léčby hypertenze (tím pomáhá léčbu hypertenze optimalizovat), též se používá k diagnostice syndromu bílého pláště.

Tlakový Holter monitoring 

 

EKG Holter monitoring (24 hodinové monitorování EKG)

- pomocí 24hodinového monitorování ekg diagnostikujeme poruchy rytmu- zvláště ty, které se vyskytují pouze záchvatovitě, dále nám vyšetření pomáhá při diagnostice ICHS, a ukazuje též na stav autonomní nervové soustavy. Indikujeme jej u pacientů s pocitem občasného, nepravidelného tepu nebo bušením srdce, s bolestmi na hrudi, dušností, s proběhlým krátkodobým bezvědomím (synkopou).

EKG Holter monitoring 

 

Pulzní oxymetrie (prstová)

- jednoduchá ,rychlá, neinvazivní (nebolestivá) metoda, kterou zjišťujeme hladinu okysličení krve (saturaci) v tepenné části krevního řečiště. Provádí se prostým nasazením oxymetru („kolíčku“) na prst a odečtením příslušné hodnoty z displeje oxymetru. Porucha saturace se vyskytuje nejen u srdečních, ale i plicních onemocnění.

Pulzní oxymetrie

 

Odběr krve za účelem laboratorní analýzy vzorku krve

- odběr krve provádíme v odběrové místnosti naší ambulance, nebo pacienty odesíláme se žádankou na odběr krve do laboratoře, s kterou spolupracujeme, a kde je posléze proveden rozbor vzorku krve. Zjišťuje se hladina minerálů, cukru a tuků v krvi, určují se parametry ledvinných, jaterních funkcí, stanovují se hormony štítné žlázy, ukazatele poškození srdečního svalu, hodnotí se krevní obraz (počet jednotlivých krevních elementů) a krevní srážlivost. V případě potřeby lze v laboratoři provést rozbor vzorku moči.

Odběr krve za účelem laboratorní analýzy vzorku krve